วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเพิ่มมูลค่าพืชผักผลไม้และอาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ 3) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านแปรรูปเพิ่มมูลค่าอาหาร รองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง