กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ 2564

         วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564  เทศบาลตำบลเชียงเครือได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้าน  การทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ 3)