นายสลัก ลิ่มสอน
                 ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                           
 

                              นายอำนวย โสบุญ
               รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                                                          

                      นายศรีรัง ครธตำคำ
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                                นายชัดทัด สายแก้ว
                          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                      นายโผน กาแก้ว
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                                           k1_1__.jpg              
                         นายสุที บุตราช
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                                 นายภานุพงษ์ ทุมลี
                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                    
                                                       
                    นางประทีป ลาดบาศรี
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                  นายอำนาจ คำศรี
                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                  นางเอราวัณ สังข์แดง
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                              
                     นางเทวรัตน์ สาขามุละ
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ
                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2