นางอิทรา ศรีละวัลย์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
   
   
นางสาวศิรินทร์ โสมสิทธิ์ 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 นายปริญญา ธงอาษา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
 นายธวัชชัย จิตรจักร
ผช.นักโภชนาการ
 นางสาวศรุดา เปรมปรีดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
         
 นางสาวจิตรลดา ก้อนแพง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางวรรณี แพนลา
คนงาน
 นายเกียรติศักดิ์ ละครท้าว
ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 นายศรีนคร ชมภูจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
 นายวินิจ ภูละคร
พนักงานขับเครื่องกลเบา
         
 
พนักงานขับรถยนต์
 นายสวัสดิ์ ปาทะวงศ์
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ
 นายอำนาจ พิสสะโสระ
พนักงานขับรถยนต์
 นายสัญญา เฮืองฮุง
คนเก็บขยะมูลฝอย
         
 นายเอกชัย ประเทพา
คนเก็บขยะมูลฝอย
 นายเฉลิม แสนบรรดิษฐ
คนเก็บขยะมูลฝอย
 นายปราโมทย์ แสนต่างนา
คนเก็บขยะมูลฝอย
 นายยุทธนา ปาทะวงค์
คนงานเก็บขยะมูลฝอย