นายธีระพงษ์ ขาวประภา
       หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

   
                                                                 
        นางสาวนิติยา เขจรไชย
         หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
          นางอรทัย เมาะราษี
       หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
                งบประมาณ
     จ่าเอกยุทธสันต์ แพงคำดี
           หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
                                                
 น.ส.นภัสนันท์ ลุนลาน
  นักทรัพยากรบุคคล
      ปฏิบัติการ
      นางสาววัลภา พรมบรรดิษฐ์
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                 ชำนาญการ
     นางสาวกุลธิดา ราษฎร์เหนือ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
               ชำนาญการ
       พ.จ.อ.บุญสา โคตรอาษา
      
จ.พ.ง.ป้องกันและบรรเทา
        สาธารณภัยชำนาญงาน
    นายพลากร กินนะรีแซ
   
จ.พ.ง.ป้องกันและบรรเทา
     สาธารณภัยชำนาญงาน
                                         
 น.ส.รัตนาภรณ์ พิลาศรี
   เจ้าพนักงานธุรการ
      ชำนาญงาน
          นางเตือนใจ กุลสละ
           นักจัดการงานทั่วไป
                  ปฏิบัติการ

         นายจตุรภัทร อุปพงษ์
      นักวิชาการตรวจสอบภายใน
                 ชำนาญการ

          นางสาววลีรัตน์ สุขทวี
   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
                  ปฏิบัติการ
   นางจิตรลัดดา พบจันอัด
     เจ้าพนักงานทะเบียน
            ชำนาญงาน
                            
        นายณัฏฐนันท์ พลนิโคตร
          นิติกรชำนาญการ
   นางสาววัณละดา หาญมนตรี
    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
           นายอนุชา อัคศรี
          นักจัดการงานเทศกิจ
                 ชำนาญการ
       
                                            
   นายสุริยันต์ กาแก้ว
 พนักงานขับรถยนต์
             นายสุพจน์ วันดี
           พนักงานขับรถยนต์
        นายสันติชาย เครือคำ
     ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
        นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ฤาชัย
       ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
   นายนิพนธ์ ทิพย์สุวรรณ
  ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
                                        
 นายณรงค์ พรมหมแสง
      พนักงานขับรถยนต์
          นายศิริชัย สังกฤษ
             นักการภารโรง
 น.ส.พรรษศรณ์ ดิลกสายทองดี
         ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
         นายสุทัศน์ ภักดีสวัสดิ์
    ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทา
                สาธารณภัย
 นายชานนท์ พรหมสาขาฯ
   ผช.นักป้องกันและบรรเทา
           สาธารณภัย
                       
                  นายโกมินทร์ อินทร์ศรีวงค์
  ผช.เจ้าพนักงานทะเบียน