นายชาญชัย ใครบุตร
     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

   
                            
       นางสาวสิริมนต์ การุญ
      หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
    นางสาวสุมัทนา แก้วเสนา
      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
                งบประมาณ
       ..........................
         หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
                                                
 น.ส.นภัสนันท์ ลุนลาน
  นักทรัพยากรบุคคล
      ปฏิบัติการ
      นางสาววัลภา พรมบรรดิษฐ์
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                 ชำนาญการ
     นางสาวกุลธิดา ราษฎร์เหนือ
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
               ชำนาญการ
       พ.จ.อ.บุญสา โคตรอาษา
      
จ.พ.ง.ป้องกันและบรรเทา
        สาธารณภัยชำนาญงาน
    นาย
   
จ.พ.ง.ป้องกันและบรรเทา
     สาธารณภัยชำนาญงาน
                                         
 น.ส.รัตนาภรณ์ พิลาศรี
   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
          นางเตือนใจ กุลสละ
           นักจัดการงานทั่วไป
                  ปฏิบัติการ

         นายจตุรภัทร อุปพงษ์
      นักวิชาการตรวจสอบภายใน
                 ชำนาญการ

          นางสาววลีรัตน์ สุขทวี
   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
                  ปฏิบัติการ
   นางจิตรลัดดา พบจันอัด
     เจ้าพนักงานทะเบียน
            ชำนาญงาน
                               

นายพีรพงษ์ บุญสาร

   พนักงานธุรการ
      ปฏิบัติงาน

      นาย
          นิติกรชำนาญการ
   นางสาววัณละดา หาญมนตรี
    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
           นายอนุชา อัคศรี
          นักจัดการงานเทศกิจ
                 ชำนาญการ
       
                                            
   นายสุริยันต์ กาแก้ว
 พนักงานขับรถยนต์
             นายสุพจน์ วันดี
           พนักงานขับรถยนต์
        นายสันติชาย เครือคำ
     ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
       นาย
      ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
   นายนิพนธ์ ทิพย์สุวรรณ
  ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
                                        
 นายณรงค์ พรมหมแสง
      พนักงานขับรถยนต์
          นายศิริชัย สังกฤษ
             นักการภารโรง
 น.ส.พรรษศรณ์ ดิลกสายทองดี
         ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
         นายสุทัศน์ ภักดีสวัสดิ์
    ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทา
                สาธารณภัย
 นายชานนท์ พรหมสาขาฯ
   ผช.นักป้องกันและบรรเทา
           สาธารณภัย