ทำเนียบผู้บริหาร

 

 นายเสวียน วันดี
ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
ตั้งแต่ พ.ศ 2543 - 2551

นายกามนิษฐ  คำพรมมา
ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2551 - 11 ตุลาคม 2555

    

นายชัย  สุริรมย์
ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 - 1 กุมภาพันธ์ 2564

นายประเวช ไชยฮาด
ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 - ถึงปัจจุบัน