โทร : 098-189-5014

 

                                                

       

                                                        นายมานิต ครุธตำคำ                                                    นางอุทุมพร เติมทานาม                   

                                              รองนายกเทศมนตรี                                                  รองนายกเทศมนตรี

                                                085-4552462                                                         081-0596966  

                                                         

 

    นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ                                           นายอัมพร แสนบรรดิษบ์ 

  เลขานุการนายกเทศมนตรี                                            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

                                                088-5065710                                                             0611029847

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 

                     
 

                         นางเทวรัตน์ สาขามุละ
              ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                           
 

                              นายอำนวย โสบุญ
             รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

 
                                                   
                      นายโผน กาแก้ว
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
                           นายชัดทัด สายแก้ว
                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
               นายศรีรัง ครธตำคำ
           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1          
                                          
                         นายสุที บุตราช
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

                             นายภานุพงษ์ ทุมลี
                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 
                                                        
                   นายสลัก ลิ่มสอน 
                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                           นางเอราวัณ สังข์แดง
                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
              นางประทีป ลาดบาศรี
          สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
                                          

                  นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ
               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                              นายอำนาจ คำศรี
                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2