โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน

      

      

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลเชียงเครือ  จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย

การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการและพนักงาน