.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล เดือน สิงหาคม 2562) 

     ชาย       8,478  คน 

     หญิง      9,211  คน 

     รวม       17,689 คน 

    จำนวนบ้านทั้งหมด  5,813  หลังคาเรือน

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน สิงหาคม  2562

แจ้งเกิด                                       จำนวน -  ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่           จำนวน    5      ราย
แจ้งย้ายที่อยู่                                จำนวน    63  ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน                          จำนวน    16    หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.97) จำนวน    17    ราย

 

สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล เดือน กรกฎาคม 2562) 

     ชาย       8,452  คน 

     หญิง      9,124  คน 

     รวม       17,576 คน 

    จำนวนบ้านทั้งหมด  5,798  หลังคาเรือน

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน กรกฎาคม  2562

แจ้งเกิด จำนวน 1  ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่ จำนวน 15 ราย
แจ้งย้ายที่อยู่  จำนวน 107 ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน จำนวน 10 หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.97) จำนวน 14 ราย

สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล เดือน มิถุนายน 2562) 

     ชาย       8,474  คน 

     หญิง      9,169  คน 

     รวม       17,643 คน 

    จำนวนบ้านทั้งหมด  5,788  หลังคาเรือน

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน มิถุนายน  2562

แจ้งเกิด จำนวน 1  ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่ จำนวน 78 ราย
แจ้งย้ายที่อยู่  จำนวน 241 ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน จำนวน 19 หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.97) จำนวน 24 ราย

 

สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล เดือน พฤษภาคม 2562) 

     ชาย       8,518  คน 

     หญิง      9,255  คน 

     รวม       17,774 คน 

    จำนวนบ้านทั้งหมด  5,769  หลังคาเรือน

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน ฤษภาคม  2562

แจ้งเกิด จำนวน -  ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่ จำนวน 7 ราย
แจ้งย้ายที่อยู่  จำนวน 245 ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน จำนวน 46 หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.97) จำนวน 23 ราย

สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล เดือน มีนาคม 2562) 

     ชาย       8,550  คน 

     หญิง      9,346  คน 

     รวม       17,896 คน 

    จำนวนบ้านทั้งหมด  5,708  หลังคาเรือน

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน มีนาคม  2562

แจ้งเกิด จำนวน 3  ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่ จำนวน 8 ราย
แจ้งย้ายที่อยู่  จำนวน 94 ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน จำนวน 12 หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.97) จำนวน 23 ราย

สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ 2562) 

     ชาย       8,553  คน 

     หญิง      9,349  คน 

     รวม       17,902 คน 

    จำนวนบ้านทั้งหมด  5,697 หลังคาเรือน

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์  2562

แจ้งเกิด จำนวน - ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่ จำนวน 5 ราย
แจ้งย้ายที่อยู่  จำนวน 87 ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน จำนวน 12 หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.97) จำนวน 23 ราย

 

สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล เดือน มกราคม 2562) 

     ชาย       8,557  คน 

     หญิง      9,361  คน 

     รวม       18,918 คน 

    จำนวนบ้านทั้งหมด  5,686 หลังคาเรือน

 

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน มกราคม 2562

แจ้งเกิด จำนวน 1 ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่ จำนวน 2 ราย
แจ้งย้ายที่อยู่  จำนวน 146 ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน จำนวน 9 หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.97) จำนวน 11 ราย

สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ (ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2561) 

     ชาย       8,568  คน 

     หญิง      9,419  คน 

     รวม       17,987 คน 

    จำนวนบ้านทั้งหมด  5,669 หลังคาเรือน

สถิติการให้บริการประชาชน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561

แจ้งเกิด จำนวน 2 ราย
แจ้งตาย แจ้งตายต่างท้องที่ จำนวน 5 ราย
แจ้งย้ายที่อยู่  จำนวน 104 ราย
แจ้งขอเลขที่บ้าน จำนวน 7 หลัง
แก้ไขรายการและจำหน่าย(ท.ร.97) จำนวน 18 ราย