การแจ้งเกิดภายในกำหนดบุคคลสัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

 1.  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน บิดามารดาเด็กเจ้าบ้าน
 2.  หนังสือรับรองการเกิด
 3.  หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือจากมารดา(กรณีมาแจ้งไม่ได้)

การแจ้งเกิดเกินกำหนดบุคคลสัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

 1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาเด็กเจ้าบ้าน
 2. หนังสือรับรองการเกิด
  3 .เจ้าบ้านบิดา มารดาเด็กยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด
 1.  นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด

การแจ้งเกิดบุคคลสัญชาติไทยในต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

 1.  หนังสือเดินทางหรือวีซ่าของบิดา มารดา
 2.  หนังสือรับรองการเกิด
 3.  กรณีที่สถานทูต หรือกงสุลไทยให้ไปแจ้งเกิดที่สถานทูตหรือที่กงสุลไทย
 4.  กรณีที่ไม่มีสถานทูตหรือกงสุลไทยให้แจ้งเกิดตามแบบพิมพ์ของประเทศที่เด็กเกิด