เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

  1.  หนังสือการรับรองการตาย
  2.  กรณีที่เป็นผู้ตายผิดธรรมชาติ เช่นอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรมฯให้นำหลักฐาน ใบรับแจ้งจากตำรวจท้องที่ หรือใบรายงานชันสูตรศพจากโรงพยาบาล มาแสดง
  3.  สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าวของผู้ตาย กรณีผู้ตายเข้าเมืองชั่วคราวนำหนังสือเดินทางมาแสดงด้วย
  4.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้ง และ ของเจ้าบ้าน
  5.  หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

การแจ้งตายนอกราชอาณาจักร

       ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ถ้าไม่มีให้ขอหลักฐานการตายที่ออกให้โดย รัฐบาลของประเทศนั้นซึ่งเป็นภาษาไทย กระทรวงการต่างประเทศ รับรองความถูกต้องให้ใช้เป็นหลักฐานแทนมรณบัตรได้

***การขอเคลื่อนย้ายศพ หรือเปลี่ยนแปลงการจัดการจากที่แจ้งไว้เดิม ศพอยู่ท้องที่ใดให้แจ้งอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่นั้น