ขั้นตอนการขออนุญาต

   - ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารแบบ ข1.(ขอรับได้ที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ)

   - เทศบาลพิจารณาตรวจเอกสาร

   - เมื่อได้รับอนุญาตจากทาง เทศบาลฯ แล้วจึงลงมือก่อ สร้าง 

 ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

- ต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

 เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

 1. พิมพ์เขียว หรือกระดาษขาว ขนาด A3 (ดูรายละเอียด

         ในหัวข้อรายละเอียดแบบแปลนขออนุญาต)

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 1. หนังสือยินยอมให้ชิดแนวเขต
 1. หนังสือยินยอมควบคุมงานก่อสร้าง

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับอาคารบาง ประเภท

 1. ใบรับรองวิศวกร
 1. ใบรับรองสถาปนิก    

อาคารที่ต้องมีใบรับรองจากวิศวกร 

 1. อาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปที่ก่อสร้างห่างจากทางสาธารณะ ไม่เกิน 14 เมตร
 1. โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า เพลา ขึ้นไป
 1. อาคารถาวรที่ใช้เป็นอาคารสาธารณะหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลจำนวนมากหรือ อาคารอย่างอื่นที่มีลักษณะ  ทำนองเดียวกัน
 1. สะพานที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอมอ ช่วงใดช่วงหนึ่งยาวตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป
 1. ท่าสำหรับเทียบเรือที่มีระวางขับตั้งแต่ 100 ตันขึ้นไป
 1. อู่เรือ หรือคานเรือ สำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 50 ตัน ขึ้นไป
 1. เขื่อนกันน้ำที่ต้องรับความดันของน้ำหลังเขื่อนที่มีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป
 1. กำแพงกันดินที่ต้องรับความดันของดินหลังกำแพงที่มีความสูง ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
 1. โครง สร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน หรือสำหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือใช้ในการอื่น ที่มีความสูงระดับฐานตั้งแต่ 10 ขึ้นไป เว้นแต่โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้กับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ปล่องไฟหรือเสาที่ปลูกสร้างหรือปักไว้และมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป
 1. ถังเก็บของเหลว เช่น ก๊าซ, น้ำ, น้ำมัน ที่มีความจุตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป
 1. ทางรถไฟ หรือ รถรางที่มีความยาว ตั้งแต่ 10 กิโลเมตร ขึ้นไป
 1. ทาง ประเภททางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสัมปทาน ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
 1. สนามบิน ทางวิ่ง หรือลานจอดเครื่องบิน
 1. อุโมงค์สาธารณะ
 1. สระว่ายน้ำสาธารณะ
 1. งานผลิตน้ำประปานำหรับประชาชนที่มีปริมาณการผลิตตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์ ขึ้นไป

     ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง                   20 บาท
 1. ใบอนุญาตดัดแปลง                  10 บาท
 1. ใบอนุญาตรื้อถอน                    10 บาท
 1. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย               10 บาท
 1. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้            20 บาท
 1. ใบรับรอง                                 10 บาท
 1. ใบแทนใบอนุญาต                    5 บาท

  ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต

 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง                   20 บาท
 1. ใบอนุญาตดัดแปลง                  10 บาท
 1. ใบอนุญาตรื้อถอน                    10 บาท
 1. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย               10 บาท

 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน

 1. อาคาร 2 ชั้นลงมา ตารางเมตรละ      0.50 บาท
 1. อาคาร 3 ชั้นลงมา ตารางเมตรละ      2      บาท
 1. อาคาร 4 ชั้นลงมา ตารางเมตรละ      4      บาท
 1. อาคารรับน้ำหนักมากพิเศษ เกิน 500 กก. ต่อ 1 ตารางเมตรๆ ละ 4  บาท
 1. ที่จอดรถ ตารางเมตรละ                0.50 บาท
 1. ป้าย ตารางเมตรละ                     4      บาท
 1. อาคารที่ต้องวัดความยาว เช่น รั้ว เมตรละ 1 บาท

รายละเอียดในแบบแปลนที่ขออนุญาต    

 1. รูปด้านทั่วไป 4 ด้าน
 1. รูปตัด 2 รูป (ตัดตามยาว และตัดตามขวาง)
 1. แบบแปลนฐานราก แบบแปลนคานทุกชั้น แบบแปลนพื้น แบบแปลน โครงหลังคา แบบแปลนไฟฟ้า แบบแปลนงานประปา
 1. รูปตัดขยายฐานราก คาน เสา ประตู-หน้าต่าง รายละเอียดในการเสริมเหล็ก (ในกรณีอาคารคอนกรีต) และรูปตัดขยายจุดต่างๆ ที่สำคัญ
 1. ผังบริเวณที่ตั้งอาคารพอสังเขป มาตรส่วนไม่น้อยกว่า 1:500
 1. ผังบ่อเกรอะ-บ่อซึม และผังการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะพร้อมบ่อดักไขมัน
 1. แบบแปลนที่ใช้ประกอบในการขออนุญาตต้องใช้กระดาษขนาดไม่น้อยกว่า A3

 มีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   

               ปรึกษากองช่าง 

            เทศบาลตำบลเชียงเครือ

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

& โทร.042-754021 ต่อ32  FAX.042-754021