เทศบาลตำบลเชียงเครือ  ร่วมกับอำเภอเมืองสกลนคร ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุม
การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลเชียงเครือ  ร่วมกับอำเภอเมืองสกลนคร
       ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ลงพื้นที่ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แล้วเสร็จ

 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนเบ็ญ
 • หมู่ที่ 17 บ้านหนองหอยใหม่
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย
 • หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนม
 • หมู่ที่ 13 บ้านดอนเชียงบานใหญ่
 • หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมน
 • หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งมนพัฒนา
 • หมู่ที่ 12 บ้านโนนศาลา
 • หมู่ที่ 10 บ้านนาคำไฮ
 • หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ
 • หมู่ที่ 2 บ้านโพนสวาง
 • หมู่ที่ 14 บ้านเชียงเครือวัดใหญ่
 • หมู่ที่ 7 บ้านป่าหว้าน
 • หมู่ที่ 5 บ้านดอนเชียงคูณ
 • หมู่ที่ 16 บ้านป่าหว้านทุ่งพัฒนา
 • หมู่ที่ 3 บ้านดอนเชียงบานน้อย