วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดยนายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ดำเนินงานโครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสกลนคร นายอำเภอเมืองสกลนคร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเครือ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเชียงเครือ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณห้วยฮ่องบ่อ บ้านป่าหว้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร