วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางประทีป ลาดบาศรี เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเชียงเครือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบเดือนเมษายน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ 3) ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 12-045 บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายบ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 ถึง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

https://www.facebook.com/photo/?fbid=636108965228410&set=pcb.636108978561742