วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้งประจำปี 2564 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแกนำ และกำลังหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ