วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ ออกดำเนินการช่วยเหลือประชาชน บ้านนาคำไฮ หมู่ที่ 10 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกหนักผ่านบ่อย ทำให้ท่อระบายน้ำแตก ดินทับถม และเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ จึงทำการแก้ไขโดยขุดหน้าดินแล้ววางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน เพื่อให้น้ำสามารถระบายออกจากพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง