วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นางเทวรัตน์ สาขามุละ ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์ อบต.รุ่นที่ 3) โดยมีนายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม