วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัด
พระพุทธไสยาราม บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร