ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตามที่ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท ภารกิจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามตำแหน่ง

ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลเชียงเครือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ฯ

โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด พร้อมรายละเอียดอื่นๆ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) คลิกที่นี่...